Όροι Χρήσης Ιστότοπου (www.provatascomputer.webnode.gr)

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται στη παρούσα σύμβαση χρήσης του Ιστότοπου (https://www.provatascomputer.webnode.gr/), εφεξής ««Δικαιούχος»», δέον όπως εξεταστεί προσεκτικά από τον εκάστοτε χρήστη ή απλώς αναγνώστη των υπηρεσιών του.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε ή αμφισβητείτε τις αναφερόμενες ή περιγραφείσες απόψεις ή αντίστοιχες διαδικασίες έχετε κάθε δικαίωμα να μη προβείτε(να απέχετε) από οποιαδήποτε χρήση ή συναλλαγή.

Σε αντίθετη περίπτωση, αυτής της χρήσης, ο χρήστης ή επισκέπτης του ιστότοπου (provatascomputer.webnode.gr) αυταπόδεικτα τεκμαίρεται πως αποδέχεται, και συγκατατίθεται, ανεπιφύλακτα με τους κατωτέρω περιγραφέντες όρους του «Δικαιούχου».

Επιπρόσθετα, ο «Δικαιούχος» δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή των συμπεριλαμβανομένων Ορων Χρήσης και Προϋποθέσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε εξελίξεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς, οι Χρήστες και Αναγνώστες του παρόντος Ιστότοπου δέον όπως ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο των Ορων και Προϋποθέσεων, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτού.

Πνευματικά Δικαιώματα

Με εξαίρεση αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας που διέπεται από Εθνικές και Διεθνείς διατάξεις και κανονισμούς.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αποθήκευση(download), αναμετάδοση ή μεταφόρτωση(download), επανέκδοση, μετάφραση σε άλλες γλώσσες, της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή υλικού της παρούσας Ιστοσελίδας, αποσπασματικά, συνοπτικά ή επί του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τροποποιημένων ή αυτούσιων, άνευ προηγούμενης ρητής, έγγραφης συναίνεσης του «Δικαιούχου» – παρόχου της Ιστοσελίδας.

Αντιθέτως, επιτρέπεται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων που περιέχονται στον Ιστότοπο από χρήστες - εκπαιδευόμενους ή υπό εκπαίδευση που έχουν εγκριθεί από τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Freestudies. Αλλιώς αντιγραφή ή επεξεργασία ανηρτημένων κειμένων από ιδιώτες, είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει πρόθεση εμπορικής ή συναφούς εκμετάλλευσής τους, και βέβαια με την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του κειμένου. Από τα προαναφερόμενα, σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί πως γίνεται εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα, σήματα φορέων ή εικόνες / φωτογραφίες τρίτων, μη αποτελούμενα πνευματική ιδιοκτησία του «Δικαιούχου» – παρόχου, αποτελεί αποκλειστική δική τους ευθύνη, όπως επίσης και η τυχόν διεκδίκηση για καταχρηστική ή παράνομη χρήση του αναρτώμενου υλικού στο Ιστότοπο Freestudies.

Ευθύνες Χρήστη / Επισκέπτη Ιστοσελίδος

Ο χρήστης των υπηρεσιών ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τη κείμενη νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης να συμπεριφέρεται με σεβασμό και διακριτικότητα ως προς τους άλλους χρήστες ή του «Δικαιούχου» του Ιστότοπου αποφεύγοντας να ενεργεί κατά τρόπο που κρίνεται παράνομος, καταχρηστικός ή αθέμιτος, διαστρεβλώνοντας, γενικώς κακόβουλη ως προς το περιεχόμενο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών πληροφοριών. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πρακτικών που αντίκεινται στον γενικά αποδεκτό Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του Διαδικτύου(NETIQUETTE).

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Σύμβαση χρήσης 

Ο δικτυακός τόπος provatascomputer.webnode.gr, προσφέρει στους “χρήστες” τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου provatascomputer.webnode.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά, εάν προτίθεται να προβεί σε επίσκεψη / χρήση των σελίδων / υπηρεσιών του provatascomputer.webnode.gr και τούτο να το πράξει εάν και εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και απεριορίστως. Συνεπακόλουθα, η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του provatascomputer.webnode.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων που παρατίθενται δια των παρόντων Ορων Χρήσης. 

Επεξήγηση Ορων 

Στο παρόν έγγραφο, οι όροι που χρησιμοποιούνται αποδίδουν τις εξής έννοιες: 
Ο όρος “ “Δικτυακός Τόπος” χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τους όρους Web Site, Ιστοσελίδα ή τη διεύθυνση provatascomputer.webnode.gr, ενώ ο “Χρήστης” μπορεί να αναφέρεται στις εξής ιδιότητες: Συνδρομητής, Αναγνώστης, Μέλος ή Επισκέπτης. 

Εγγραφα Περιεχόμενα στο Δικτυακό Τόπο

Άδεια για τη χρήση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων, των δελτίων τύπου και των συχνών ερωτήσεων (συγκεντρωτικά "Εγγραφα"), από το συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο ("https://www.provatascomputer.webnode.gr/") δίνεται, εφόσον υπάρχει: (1) ειδοποίηση δικαιώματος δημιουργού που δίνεται παρακάτω εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα των Εγγράφων συνοδευόμενη από τη φράση "Επαναχρησιμοποιημένο με Άδεια", (2) Έγγραφα από την Ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτική, μη-εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) τα Έγγραφα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρουσιαστούν, αντιγραφούν, εκτεθούν, αναρτηθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μη σφραγισμένο μέσον, και (4) τα Έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί με κανέναν Τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση των Εγγράφων για λόγους διαφορετικούς από τους επιτρεπτούς απαγορεύεται δια νόμο, και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές πολιτικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες διώκονται δικαστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τα Έγγραφα όπως οριστήκανε παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουνε το σχεδιασμό ή τη δομή του Web Site του provatascomputer.webnode.gr ή οποιοδήποτε άλλο Web Site. Τα στοιχεία του provatascomputer.webnode.gr προστατεύονται από trade dress και άλλους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή μιμηθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιοδήποτε μέρος του provatascomputer.webnode.gr δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από τους διαχειριστές του provatascomputer.webnode.gr.

Διαχείριση Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και χρήστη των υπηρεσιών και πληροφοριών του provatascomputer.webnode.gr υπόκεινται στους όρους που αναγράφονται και αναφέρονται στο παρόν, καθώς καθορίζεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Νόμος 4624/2019 : Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Στο πλαίσιο της ενδεχόμενης μελλοντικής κανονιστικής ρύθμισης λειτουργίας του internet, οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος, εναρμονίζοντας σύννομα τα περιεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση το provatascomputer.webnode.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σχετικών όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του provatascomputer.webnode.gr.

Υλοποίηση Εκπαίδευσης / Σεμιναρίων

Ο ««Δικαιούχος»» δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των Σεμιναρίων, καθώς υπεύθυνοι είναι οι εισηγητές ή αντίστοιχοι φορείς που συντάσσουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασάφεια, έλλειψη, ακόμη κι αυτή της αμέλειας ή προκληθείσης ζημίας, είναι ευθύνη του επισκέπτη ή χρήστη του Δικτυακού Τόπου να επικοινωνήσει με το Δικαιούχο προς διευκρινήσεις επί της συγκεκριμένης ασάφειας και βέβαια με τον εκάστοτε εκπαιδευτή, για το εκπαιδευτικό υλικό του αντίστοιχου προγράμματος.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο Ιστό-τοπος  provatascomputer.webnode.gr είναι τα ακόλουθα:
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας.

Θα αποθηκεύουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα σε ορισμένα σημεία για τη χρήση των υπηρεσιών του provatascomputer.webnode.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται : Ονοματεπώνυμο - Τηλέφωνο - E-mail - Διεύθυνση - Πόλη - Εταιρεία. 
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και – εφόσον είναι απαραίτητο – για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την επικοινωνία με τον χρήστη / παραγγελιοδότη, και για παραγγελία και παραλαβή των προϊόντων provatascomputer.webnode.gr και διατηρούνται στο αρχείο του provatascomputer.webnode.gr. Τα στοιχεία που αφορούν τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας.

α. Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ).

β. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ.

γ. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ του ΓΚΠΔ.

δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το ενδιαφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Θα διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον δεν είναι εφικτή η διαγραφή σε μεμονωμένη περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α. Εάν η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έως την ανάκληση δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

γ. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ. Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας: provatascom@gmail.com

ε. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του provatascomputer.webnode.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Δικτύου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Συνεπώς το provatascomputer.webnode.gr και οι σχετικοί Προμηθευτές του δεν κάνουν αντιπροσώπευση για την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά τα οποία δημοσιεύονται και για κανένα λόγο. Όλα τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά δίδονται “ως έχουν” χωρίς καμιά εγγύηση. Επιπρόσθετα, ο ««Δικαιούχος»» και οι σχετικοί προμηθευτές της αρνούνται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σε σχέση με τις πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων και των όρων της εμπορευσιμότητας, αρμοδιότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και ΜΗ καταπάτησης.

Συνομιλίες Χρηστών Υπηρεσιών Ιστοσελίδας

Ο «Δικαιούχος» διατηρεί πεδία ενότητες παρεχόμενων υπηρεσιών με μορφή συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες/χρήστες της σχετικής υπηρεσίας οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες έγγραφες ή εικονικές διατυπώσεις. Το provatascomputer.webnode.gr σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται πως αποδέχεται ή ενστερνίζεται τις εκφραζόμενες σε αυτές τις ενότητες τις προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες της σχετικής υπηρεσίας κατέχουν το δικαίωμα και πνευματική ιδιοκτησία των διατυπούμενων απόψεων. Αντίστοιχα ο «Δικαιούχος» διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη της σχετικής υπηρεσίας όταν περιέλθει στην αντίληψή του η παράβαση των ανωτέρων περιγραφέντων όρων.

Έκφραση Απόψεων – Γνώμης

Ο «Δικαιούχος» παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των Διαδικτυακών υπηρεσιών του τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης ή Πιστοποίησης, τα οποία μπορεί να διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι αντίστοιχες ανταποκρίσεις των μετεχόντων καταγράφονται, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης και σε συσχετισμό με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο «Δικαιούχος» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και αξιοποίησης των στοιχείων αυτών και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Δικαιούχου».

Αποστολή ενημερωτικών e-mail (Newsletter)

O «Δικαιούχος» μπορεί να αποστείλει δωρεάν ενημερωτικό υλικό με την μορφή e-mail και να προβαίνει σε προτάσεις υπηρεσιών.

H ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Newsletter” παρέχεται μόνο σε όσους χρήστες των υπηρεσιών “provatascomputer.webnode.gr” έχουν αιτηθεί – προαιρετικά – μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής διαθέσιμης φόρμας. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες από τους λήπτες των πληροφοριών αυτών δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση πως αποκτούν και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σταλθέντων κειμένων. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα αυτά ανήκουν στο Δικαιούχο, καθώς προστατεύονται και από σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων. Επιπρόσθετα, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του «Δικαιούχου» να δεχθεί ή να αρνηθεί την αίτηση, καθώς και να διαγράψει τυχόν ενδιαφερόμενο.

Εάν οι παραλήπτες δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το δηλώνουν μέσω ειδικού συνδέσμου που περιέχεται σε κάθε τέτοια ενημερωτική ενέργεια ή στέλνοντας e-mail στο provatascom@gmail.com. ζητώντας την διαγραφή τους. 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η Ιστοσελίδα provatascomputer.webnode.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή /& προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Υποχρέωση του «Δικαιούχου» είναι να μεριμνήσει για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών των υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Ο «Δικαιούχος» καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ποιότητα των προωθούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όμως, δεν ευθύνεται για την τελική εκλαμβανόμενη ποιότητα από το χρήστη αυτών. Συνεπώς δε μπορεί να εμπλακεί ο «Δικαιούχος» σε ανάλογη δικαστική διαμάχη που ενδεχομένως προκύψει από την εν λόγω συναλλαγή.

Σε σχετικές εφαρμογές παροχής εκπαιδευτικών ή ανάλογων υπηρεσιών που υλοποιούνται με χρήστες του Ιστότοπου, ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να συμμορφωθεί ως προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για πωλήσεις εξ αποστάσεως απόσταση και τις ανάλογες διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία Καταναλωτών.

Κατόπιν αυτών, ο «Δικαιούχος» πάντα ενημερώνει υποψηφίους χρήστες των υπηρεσιών του αναφορικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αγαθών ή/& υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ της προωθούμενης υπηρεσίας.


 

Δωρεάν ενημερωτικό υλικό

O «Δικαιούχος» προσφέρει δωρεάν στους “χρήστες” υπηρεσίες ενημέρωσης, αρθογραφία, πρόσβαση σε πληροφορίες ειδικού ενδιαφέροντος. Ο χρήστης των υπηρεσιών του provatascomputer.webnode.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται “όπως ακριβώς είναι,” ενώ ο «Δικαιούχος» δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών. 

Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που ενδεχομένως μελλοντικά να συμπεριληφθούν στο provatascomputer.webnode.gr διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του «Δικαιούχου» και για την παραλαβή δωρεάν υλικού (όπως άρθρα, πληροφορίες, προτάσεις, ιδέες κλπ) που προσφέρει στους επισκέπτες του το provatascomputer.webnode.gr, δύναται να ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες όπως το E-mail του επισκέπτη. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

Αυτό απαιτείται για την ακριβή καταχώρηση των επισκεπτών / χρηστών στο αρχείο του provatascomputer.webnode.gr. Ο «Δικαιούχος» μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, οπότε και θα πρέπει να το δηλώσει μέσω ειδικού συνδέσμου που περιέχεται σε κάθε τέτοια ενημερωτική ενέργεια ή στέλνοντας e-mail στο provatascom@gmail.com ζητώντας την διαγραφή του. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

Cookies 

Ο Ιστότοπος provatascomputer.webnode.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη και ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του provatascomputer.webnode.gr για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. 

Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου provatascomputer.webnode.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του «Δικαιούχου», είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του provatascomputer.webnode.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Επίσης, στο provatascomputer.webnode.gr μπορεί να τοποθετούνται διαφημίσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και δοθεί από τρίτους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να τοποθετήσουν cookies στο computer σας που συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. Το provatascomputer.webnode.gr δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω των παραπάνω διαφημίσεων, στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. 

Ανακατευθύνσεις σε άλλα sites - Links (Δεσμοί)

Ο Ιστότοπος provatascomputer.webnode.gr περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα websites τα οποία σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, ο Ιστότοπος provatascomputer.webnode.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το provatascomputer.webnode.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ή για την ποιότητα του περιεχομένου τους. 

Περιορισμένη Ευθύνη «Δικαιούχου» Ιστοσελίδος

Ο «Δικαιούχος» του Δικτυακού Τόπου(provatascomputer.webnode.gr), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότητα, πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, εγκυρότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή παρεχόμενων  πληροφοριών, παρ΄ όλα αυτά, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την αδιάλειπτη, άνευ λαθών παροχή υπηρεσιών του Ιστότοπου, ούτε για την απουσία “ιών” τόσο απ’  τον ίδιο, όσο και από άλλα site ή server τρίτων, μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό του.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το provatascomputer.webnode.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του provatascomputer.webnode.gr. Τα περιεχόμενα του provatascomputer.webnode.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο αυτούσια, ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό. 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο provatascomputer.webnode.gr. δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. 

Το provatascomputer.webnode.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. 

Επίσης το provatascomputer.webnode.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “server” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το provatascomputer.webnode.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το provatascomputer.webnode.gr.

 
Προνοητικές Δηλώσεις

Μερικές πληροφορίες του provatascomputer.webnode.gr (website) μπορεί να περιέχουν προβλέψεις, προτάσεις ή άλλες προνοητικές δηλώσεις οι οποίες αφορούν μελλοντικά γεγονότα ή τη μελλοντική οικονομική απόδοση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιθυμούμε να σας προειδοποιήσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις και ότι τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουνε ουσιωδώς. Σας παραπέμπουμε στα έγγραφα των αρχείων της εταιρίας με τις ασφάλειες και τις εξουσιοδοτήσεις συναλλαγών. Αυτά τα έγγραφα περιέχουνε και προσδιορίζουνε, μεταξύ άλλων, παράγοντες εξωγενών κινδύνων οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουνε τα πραγματικά αποτελέσματα ουσιωδώς να διαφέρουνε με αυτά τα οποία περιέχονται στις προβλέψεις, προτάσεις ή τις άλλες προνοητικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλουμε προσπάθειες για τη σύγκλιση αυτών των δηλώσεων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 


 

Έναρξη - Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Το provatascomputer.webnode.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή / και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το provatascomputer.webnode.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Το provatascomputer.webnode.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. 

Το provatascomputer.webnode.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του provatascomputer.webnode.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.